Author Topic: ทนายความวิชาชีพอันมีเกียรติ  (Read 1284 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 62
    • View Profile
ทนายความ วิชาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพอันมีเกียรติติดต่อกันมาช้านานนับแต่วาระแรกของวิชาชีพนี้ได้ก่อกำเนิดขึ้นทั้งนี้เพราะทนายความได้เป็นผู้อุทิศตนให้แก่การศึกษาค้นคว้าวิชากฏหมายโดยตลอดเวลานั้น  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมในอันที่จะค้นคว้าหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังข้อพิพาททั้งปวงระหว่างคู่กรณี ด้วยเหตุที่ทนายความเป็นนักกฏหมายสาขาหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในการผดุงความยุติธรรมดังกล่าว  ทนายความจึงควรมีความประพฤติที่เหมาะสมในขณะปฏิบัติหน้าที่ในศาลควรปฏิบัติตนเองให้เหมาะสมกับอาชีพที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน