Author Topic: อะไหล่แอร์ แคปรัน มีหน้าที่่ช่วยให้มอเ&  (Read 1359 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 62
    • View Profile
อะไหล่แอร์ แคปรัน มีหน้าที่่ช่วยให้มอเตอร์มีการเหวี่ยงนำของสนามแม่เหล็กที่ดีทำให้มอเตอร์มีแรงหมุนที่คงที่สม่ำเสมอ  แคปปาซิเตอร์รัน จะต้องพร้อมที่ ขั้ว  R และ S ตลอดเวลาขณะทำงาน เนื่องจากสมัยนี้นั้นคนมีกการใช้เครื่องปรับอากาศจำนวนมากทำให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการทำธุรกิจทั้งการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศไปพร้อมกับอะไหล่แอร์ต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่น่าสนใจของลูกค้า  ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในอุณหภูมิที่ -25 องศาเซลเซียส จนถึง องศาเซลเซียส เพราะจะทำให้ผระหยัดพลังงานในการจ่ายไฟ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้มีความทนทานต่อสภาพการใช้งาน ทำให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน มีความปลอดภัยในการใช้งาน